Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Проекти

 

Лого-Подкрепа за успех

 

************************

 

лого- образование за утрешния ден

************************

 Проект "Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев"

Проект "Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев"

Проектът на стойност 5,7 милиона лева е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“. Завършен през учебната 2012/2013 година.

************************

Национална програма "ИКТ в училище"

************************

  Проект „ ПОСЯВАМЕ БЪДЕЩЕТО ЗАЕДНО“

Ученици от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница, общ. Гоце Делчев се включиха и участват в  Проект „ ПОСЯВАМЕ БЪДЕЩЕТО ЗАЕДНО“- доброволческа програма за училищна подкрепа  и менторство, който е организиран от  Център за образователна интеграция на децата и учениците съвместно с община Гоце Делчев. Провежда се обучение на връстници от връстници, обучени в методите на неформалното обучение, на тема „ Употребата на наркотици и последствията от това“

Нашето училище бе одобрено за финансиране по Национална програма „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „ Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“!
Чрез реализирането на този проект училището се сдоби с модерни и съвременни кабинетите по природни науки, както и с експериментална зала, където учениците ще получават практически умения и затвърдяване на теоретичните знания. Сумата от проекта е на стойност 52 947,94 лв., от които по Национална програма „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ е 47647,941, училището съфинансира с 5 300 лв и допълнително финансиране 3517,40.

Вече сме с една крачка по-близо до очакваната промяна! Да си пожелаем успех!

120190848_3239468856150472_9126393649667766237_o

 

  120288192_3239465242817500_3600159456232204816_o

 

************************

01 02

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.