Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Ценности и приоритети

Основни стратегически цели

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес, в съответствие с  изискванията на ДОС и стратегията на МОН за развитие на образованието в Република България.
 1. Изграждане у всеки ученик на  висока степен на функционална грамотност ,чрез целенасоченасистемна работа  за постигане на четивна грамотност, дигитална грамотност , чуждоезикова комуникативна компетентност и естетически усет и умения за възприемане.
 2. Стимулиране интереса на учениците към овладяване на книжовния български език, като основна предпоставка за успешно възприемане на учебното съдържание по всички учебни предмети и пълноценна социализация.
 3. Повишаване интереса на учениците към учебения труд и   практическа  реализация на знанията и уменията. Акцентиране върху    ученето „чрез правене”, използване на иновативни техники в    преподаването.
 1. Акцентиране върху гражданското образование на учениците, като се отчита спецификата на средата и характеристиките на времето.
 1. Изграждане на естетически умения за възприемане на красивото, чрез естетиезиране на учебната среда.
 2. Изграждане и поддържане на физическа култура, водеща до активен и здравословен начин на живот.
 3. Модернизиране и естетиезиране на материалната база.

 

Подцели:

 • Образователни:
 • Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система.
 • Повишаване ефективността на учителския и учениковия труд, измерени, чрез резултатите по НВО и ДЗИ и в успешното реализиране на учениците в следващите образователни степени.
 •  На изпитите по НВО в четвърти, седми  и десети клас и на ДЗИ след дванадесети клас постигане на резултати по-високи от средните за страната.
 • Намаляване на дела на учениците със слаби оценки.
 • Придобиване и разширяване знанията и уменията на учениците в сфери, необходими за тяхната социална и личностна реализация.
 • Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците със СОП и от етнически малцинства.
 • Безопасност на учениците в рамките на учебните часове, извънкласните дейности и при цялостното им пребиваване в училище.

 

 • Възпитателни:
 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Подобряване на общия психоклимат в училището .
 • Подобряване на реда и дисциплината.
 • Развиване на градивни междуличностни отношения, основани на принципите за толерантност, взаимопомощ, уважение, грижа за по-слабите. Пълноценна социализация на деца и ученици.
 • Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.
 • Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

 

 • Развиващи:
 • Изграждане на уменията за правилен личностен и социален избор, засягащ живота, здравето и реализацията на учениците в динамиката на съвременния свят.
 • Главно предизвикателство в образованието да бъде организиране и водене на учениците към придобиване на ключовите компетентности заложени в учебните програми.
 • Формиране на умения и потребности за самостоятелно достигане до знания и на нагласи за учене през целия живот.