Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

                                             Методическите обединения в училището през учебната 2021/2022 година са:

 • На началните учители: Мая Гулева
 • На учителите по хуманитарните дисциплини – VXII клас: Дияна Дрънкова
 • На учителите по природоматематическите и техническите дисциплини – VXII клас: Петя Георгиева
 • На класните ръководители: Гюлфие Даракчи
 • На началните учители на групи за целодневна организация на учебния ден: Вайда Селим

 

Комисии за учебната 2021/2022 година 

 

 1. Комисия за подготовка и провеждане на тържествата – Исм. Даракчи, Ф. Молла, Ибр. Церов, М. Юрук, Д. Дрънкова, С. Харисков, К. Ценкина, Р. Стоянова. Г. Даракчи.
 2. Здравно – хигиенна комисия – Ад. Буковян, Р. Вълчева, В. Спириева, Ава Иса, Вайда Селим, Шемшиде Камбач, Д. Дрънкова, М. Гулева, Салие Кади; Гюлфие Ходжа
 3. Комисия за спортно – туристическата дейност – Иса Мерсим, М. Юрук, Ибр. Иса, Гюлфие Даракчи, Ибр. Алим.
 4. Комисия по БДП – Р. Иса, Гюлтен Даракчи, Вайда Селим, Найле Цер, Ад. Буковян; Радослава Кабранева
 5. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици – Костадинка Ценкина, Р. Стоилов, Ибр. Церов, М. Кади, В. Мишев, Ахм. Чолак; Муса Кади
 6. Комисия по екологично възпитание – Д. Зинков, П.Георгиева, Ибр. Иса, Катя Ценкина, Найле Цер.
 7. Комисия за превенция отпадането на учениците от училище – Костадинка Ценкина, Дияна Дрънкова, Ад. Буковян, Зайнепа Юрук; Зайде Юсуф; Гюлфие Пенд
 8. Училищен кординационен съвет за борба с тормоза и насилието в училище – Костадинка Ценкина, Фатме Молла, Ад. Буковян, Д. Зинков, Д. Дрънкова и М. Урумова.
 9. Комисия по етика – Мая Гулева, Исмаил Даракчи, Юсуф Шабу Комисията трябва да бъде отново избрана на първото общо събрание за учебната 2023/2024.
 10. Комисия по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – Ибрахим Пенда, Дияна Дрънкова, Гюлфие Даракчи
 11. Комисия по качеството на образованието: Хюсеин Грошар, Магдалена Шопова, Васил Мишев, Зейнепа Юрук, Вайда Селим, Исмаил Даракчи, Петя Георгиева
 12. Комисия за връзки с обществеността и медиите – Дияна Дрънкова, Гюлтен Даракчи, Ава Иса.