Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

                                             Методическите обединения в училището през учебната 2022/2023 година са:

 • На началните учители: Зайнепа Юрук
 • На учителите по хуманитарните дисциплини – VXII клас: Радослава Кабранева
 • На учителите по природоматематическите и техническите дисциплини – VXII клас: Зайде Юсуф
 • На класните ръководители: Фатме Молла
 • На началните учители на групи за целодневна организация на учебния ден: Гюлфе Пенд

 

Комисии за учебната 2022/2023 година 

 

 1. Комисия за подготовка и провеждане на тържествата – Исм. Даракчи, Ф. Молла, Ибр. Церов, М. Юрук, Д. Дрьнкова, С. Харисков, Р. Стоянова. Г. Даракчи, Д.Дакова, Ибр. Пенда.
 2. Здравно – хигиенна комисия – Ал. Буковян, Р. Вьлчева, В. Спириева, Ава Иса, Шемшиде Камбач, М. Гулева, Салис Кади; Гюлфие Ходжа.
 3. Комисия за спортно – туристическата дейност – Иса Мерсим, М. Юрук, Ибр. Иса, Гюлфие Даракчи, Ибр. Алим.
 4. Комисия по БДП – Р. Иса, Гюлтен Даракчи, В. Селим, Муса Кади и Ибр. Алим
 5. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици –Костадинка Ценкина, Р. Стоилов, Ибр. Церов, М. Кади, В. Мишев, Ахм. Чолак; Муса Кади
 6. Комисия по екологично възпитание – Д. Зинков, П.Георгиева, Ибр. Иса, , Найле Цер, Гюлфие Пенд
 7. Комисия за превенция отпадането на учениците от училище – Костадинка Ценкина, Дияна Дрьнкова, Ад. Буковян, Зайнепа Юрук; Зайде Юсуф; Радослава Кабранева
 8. Училищен кординационен съвет за борба с тормоза и насилието в училище – Косталинка Ценкина, Фатме Молла, Ибр. Пенда, В. Селим и Мая Гулева
 9. Комисия по етика – Мая Гулева, Исмаил Даракчи, Юсуф Шабу. Комисията трябва да бъде отново избрана на първото общо събрание за учебната 2023/2024.
 10. Комисия по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – Ибр.Пенда, П. Георгиева, 3. Юсуф.
 11. Комисия за връзки с обществеността и медиите – Дияна Дрьнкова, Гюлтен Даракчи, Ава Иса,  Фатме Молла, Муса Кади.