Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

                                             Методическите обединения в училището през учебната 2023/2024 година са:

 • На началните учители: Мехмед Кади
 • На учителите по хуманитарните дисциплини – VXII клас: Ибрахим Пенда
 • На учителите по природоматематическите и техническите дисциплини – VXII клас: Шемшиде Камбач
 • На класните ръководители: Петя Георгиева
 • На началните учители на групи за целодневна организация на учебния ден: Гюлтен Пенда

Комисии за учебната 2023/2024 година 

 

  1. Комисия за подготовка и провеждане на тържествата – Ф. Молла, Соня Каракиева, М. Юрук, Д. Дрънкова, С. Харисков,  Р. Стоянова,  Г. Даракчи, Д. Дакова, Ибр. Пенда.
  2. Здравно – хигиенна комисия – Ад. Буковян, Р. Вълчева, В. Спириева, Ава Иса, Шемшиде Камбач, М. Гулева, Салие Мустафа; Гюлфие Ходжа.
  3. Комисия за спортно – туристическата дейност – Иса Мерсим, М. Юрук, Ибр. Иса, Г. Даракчи, Ибр. Алим.
  4. Комисия по БДП – Р. Иса, Гюлтен Даракчи, В. Селим, Муса Кади, Ибр. Алим
  5. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици – Костадинка Ценкина, Р. Стоилов, Соня Каракиева, М. Кади, В. Мишев, Ахм. Чолак, Муса Кади
  6. Комисия по екологично възпитание – Д. Зинков, П.Георгиева, Ибр. Иса, К. Велкова, Гюлфе Пенд
  7. Комисия за превенция отпадането на учениците от училище – Костадинка Ценкина, Дияна Дрънкова, Ад. Буковян, Зайнепа Юрук, Зайде Юсуф, Радослава Кабранева.
  8. Училищен кординационен съвет за борба с тормоза и насилието в училище – Костадинка Ценкина, Фатме Молла, Ибр. Пенда, В. Селим, Мая Гулева
  9. Комисия по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – Ибр. Пенда, П. Георгиева, З. Юсуф.
  10. Комисия по етика – Мая Гулева, И. Мерсим, Юсуф Шабу. Комисията трябва да бъде отново избрана на първото общо събрание за учебната 2023/2024.
  11. Комисия за връзки с обществеността и медиите – Дияна Дрънкова, Гюлтен Даракчи, Ава Иса и Фатме Молла, Муса Кади.