Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Прием в осми клас за 2024/ 2025 учебна година

 

прием 8 клас         

За учебната 2024/2025 година е предложен прием на ученици за една паралелка в VІІІ клас профилирано обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. 

Профил „ Природни науки“ със задължителни профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда и профилиращи предмети извън задължителните – информационни технологии и английски език. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Балообразуващата оценка за прием в VІІІ клас:

1. Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

2. Учебните предметите от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас:

  • профил „ Природни науки“ са биология и здравно образование и компютърно моделиране и информационни технологии;

Оценките по предметите са превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 година обнародвана в ДВ бр.74/20.09.2016 в сила от 20.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в държавния план- приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.

08-10.07.2024 година

от 08:00 до 17:00 часа

2. Обявяване на първи етап на класиране до 12.07.2024 година включително
3. Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15- 17.07.2024 година

от 08:00 до 17:00 часа 

4. Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19.07.2024 година включително
5. Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22- 24.07.2024 година 
6. Обявяване на свободните места за трети етап на класиране 25.07.2024 година
7. Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране 26 и 29.07.2024 година 
8. Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до 30.07.2024 година 
9. Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31.07 и 01.08.2024 година 
10. Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 02.08.2024 година включително
11. Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране 05 и 06.08.2024 година
12. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 07.08.2024 година включително
13. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране до 08-09.08.2024 година 
14. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12.08.2024 година включително
15. Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора, до 11.09.2024 година
16. Утвърждаване на реализирания държавен план- прием до 14.09.2024 година включително

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Държавен план-прием в VIII клас- РУО – Благоевград

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Брой на незаетите места:

Паралелка Профил Брой места Заети след първи етап Незаети след първи етап Заети след втори етап Незаети след втори етап Заети след трети етап Незаети след трети етап Заети след четвърти етап Незаети след четвърти етап
VIII "а" Природни науки 26                

 


 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°