Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Прием в първи клас за 2024/ 2025 учебна година

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, вече порасналите, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откриeте в

нашето училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

добре дошли

За учебната 2024/2025 година е предложен прием за две паралелки в І клас, целодневно обучение. 

 *******************

Свободни места в паралелките:

Паралелка Брой места Заети Незаети
I "а" 22 0 22
I "б" 22  0  22

 

*******************

 

 download

  

***

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

Вид дейност

Срок

1.

Изготвяне списъците на децата, които следва да постъпят в І клас

до 17.05.2024 година

2.

Подаване на заявления

от 31.05. до 14.06.2024 година

3.

Изнасяне на списъка с приетите ученици

17.06. 2024 година

( 17,30 часа)

4.

Записване на приетите първокласници

от 18.06 до 26.06.2024 година

5.

Обявяване на записаните ученици по паралелки и свободните места

28.06.2024 година

6.

Попълване на свободните места

от 01.07 до 05.09.2024 година

7.

Обявяване на свободни места

09.09.2024 година

8.

Попълване на свободните места

до 11.09. 2024 г

9.

Родителска среща по паралелки

до 12.09. 2024 г

 

 

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал.2 и ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

 ІІ. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване (по образец на училището);

2.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 ІІІ.  Критерии за подбор:

СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ е единствено  в с. Брезница. На основание чл. 43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. не се налага разработване на система за прием в І клас за учебната 2023/2024 година.

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

  

ВАЖНО:

Във връзка с предстоящата организация на дейностите по приемане и записване на ученици в първи клас на учебната 2024/ 2025 година при условия на епидемично разпространение на COVID- 19 е необходимо за безопасността на лицата, подаващи документи, да избягват струпване на входа и да спазват дистанция помежду си от 1,5- 2,0 м. Изисква се и носене на лични предпазни средства, без които няма да се допускат лица в сградата на училището. 

***