Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

                                                                                             

 

01 02

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 ***********************

 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


За учебвата 2023/ 2024 година по Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, са обучени 38 ученици.


За учебвата 2022/ 2023 година по Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, са обучени 29 ученици.


По Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи, са закупени 38 броя лаптопи за ученици, 13 броя лаптопи за учители, универсален шкаф за зареждане на лаптопи.

По Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, са обучени 41 ученици.

По Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.), са обучени 16 родители.

 

***********************