Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

                         МИСИЯ 

 

Трансформиране на мисията на училището от „обществена” в „хуманистична”, като се създадат условия за насърчаване и подкрепа на личностното развитие на детето и ученика като самостоятелна автономна личност

 

 • Създаване на оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите за придобиване от учениците на базово образование с актуални знания, умения и компетентности.
 • Изграждане на личности с устойчива ценностна ориентация, основана на ясната представа за човешките добродетели, съхраняване на най-доброто от българския национален характер, даване на солидна основа по всички учебни дисциплини, гарантиране на успешен преход към  следващите образователни степени, креативни в променящите се социални условия, с дълбока вътрешна мотивация, самоуважение и стремеж към себепознаване и самоусъвършенстване.
 • Прилагане на иновационни подходи, които подпомагат развитието на всички учещи се и допринасят за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността в съвременния свят, с умения и готовност за учене през целия живот.

 

Основни стратегически цели

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес,

в съответствие с  изискванията на ДОС и стратегията на МОН за развитие на образованието в Република България.

 1. Изграждане у всеки ученик на  висока степен на функционална грамотност ,чрез целенасоченасистемна работа  за постигане на четивна грамотност, дигитална грамотност , чуждоезикова комуникативна компетентност и естетически усет и умения за възприемане.
 2. Стимулиране интереса на учениците към овладяване на книжовния български език, като основна предпоставка за успешно възприемане на учебното съдържание по всички учебни предмети и пълноценна социализация.
 1. Повишаване интереса на учениците към учебения труд и   

    практическа  реализация на знанията и уменията. Акцентиране върху    

      ученето „чрез правене”, използване на иновативни техники в    преподаването.

 1. Акцентиране върху гражданското образование на учениците, като се отчита

    спецификата на средата и характеристиките на времето.

 1. Изграждане на естетически умения за възприемане на красивото, чрез естетиезиране на учебната среда.
 2. Изграждане и поддържане на физическа култура, водеща до активен и здравословен начин на живот.
 3. Модернизиране и естетиезиране на материалната база.