Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Стратегия за развитие за периода 2023 – 2028
План за действие и финансиране към СТРАТЕГИЯТА за развитие
Форми на обучение
Годишен план за организиране на дейностите
Годишен план за квалификационната дейност в училището
Правилник за дейността на училището
Правила за вътрешно подаване на сигнали
План - програма за действие за безопасност на движението по пътищата
Области и критерии за повишаване на качеството на образованието
Програма: Превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилие
Спортен календар
Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд
Правила за вътрешно подаване на сигнали
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за І "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за І "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IIІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IIІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IV "a" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IV "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VI "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIIІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIIІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IХ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Х "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ХІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ХІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за XIІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за XIІ "б" клас