Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Стратегия
План за действие и изпълнение и финансиране
План за изпълнение на Стратегията
Годишен план за организиране на дейностите
План за квалификационната дейност
Правилник за дейността на училището
План - програма по БДП
Области и критерии за повишаване на качеството на образованието
Форми на обучение
Програма: Превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Етичен кодекс
Спортен календар
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за І "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за І "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІI "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІI "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІII "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІII "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІV "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІV "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VI "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VI "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIIІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІХ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Х "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Х "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ХІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за XІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за XIІ "а" клас