Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

unnamed

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

За периода от 21.02.2022 г. до 25.02.2022г. ( включително) обучението ще се осъществява от разстояние, в електронна среда за учениците от VІа, VІб, IХа и IХб клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.

Присъствена форма за учениците от І до ІV клас, Vа, Vб, VІІа, VІІб, VІІІа, Ха, Хб, ХІа и ХІІа клас с изключение на учениците,  чиито родители не са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

За периода от 14.02.2022г. до 18.02.2022г. ( включително) обучението ще се осъществява от разстояние, в електронна среда за учениците от VІІа, VІІб, Ха, Хб клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.

Присъствена форма за учениците от І до ІV клас, Vа, Vб, VІа, VІб, VІІІа, ІХа, ІХб, ХІа и ХІІа клас с изключение на учениците,  чиито родители не са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Съгласно заповед № РД 09-2206 / 04.02.2022 г. на МОН за периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022г. ( включително) обучението ще се осъществява от разстояние, в електронна среда за учениците от VІа, VІб, VІІІа, ІХа, ІХб и ХІа клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.

Присъствена форма за учениците от І до ІV клас, Vа, Vб, VІІа, VІІб, Ха, Хб и ХІІа с изключение на учениците,  чиито родители не са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително ще се осъществява от разстояние, в електронна среда за всички учениците от V до ХІІ клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.

Присъствена форма за учениците от І до ІV клас с изключение на учениците, които са под карантина и чиито родители не са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове.

Профилите на учениците и начинът на използване на платформата от предходните учебни години не са променени.

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Седмичното разписание не се променя:

 • за учениците от VIII до XIIклас- 40 минути

Учебен час

Начало- край

1 час    

8,00 до 8,40 часа

2 час    

8,45  до 9,25 часа

3 час   

9,40  до 10,20 часа

4 час   

10,25  до 11,05 часа

голямо междучасие

20 минути

5 час  

11,25  до 12,05 часа

6 час  

12,10  до 12,50 часа

7 час  

13,05  до 13,45 часа

 • за учениците от V до VII клас- 30 минути

Учебен час

Начало- край

1 час    

8,00 до 8,30 часа

2 час    

8,45  до 9,15 часа

3 час   

9,40  до 10,10 часа

4 час   

10,25  до 10,55 часа

голямо междучасие

30 минути

5 час  

11,25  до 11,55 часа

6 час  

12,10  до 12,40 часа

7 час  

13,05  до 13,35 часа

 • за учениците от I до IV клас е 20 минути

Учебен час

Начало- край

1 час    

8,20 до 8,40 часа

2 час    

8,55  до 9,15 часа

3 час   

9,40  до 10,00 часа

голямо междучасие

40 минути

4 час   

10,40  до 11,00 часа

5 час  

11,25 до 11,45 часа

6 час  

12,20  до 12,40 часа

7 час  

12,50  до 13,10 часа

 • За групите при ЦОУД е валиден следния график:

 

Време за осъществяване на връзка с учениците

1 и 2 час самоподготовка

14,00 – 14,40 часа

3 и 4 час занимания по интереси

15,00 -15,40 часа

5 и 6 час организиран отдих

16,00 -16,40 часа

 

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението от 04.01.2022 г. е в присъствена форма за учениците от І до ХІІ клас, чиито родители са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове и има 50% от учениците в паралелката изразили съгласие.

В дните на провеждане на тестовете учениците от 1.- 4. клас, които са в присъствена форма на обучение,  трябва да се явят в училище в 07:45 ч.

В дните на провеждане на тестовете учениците от 5.- 12. клас, които са в присъствена форма на обучение,  трябва да се явят в училище в 07:40 ч.

Тестването ще се провежда в класните стаи. Учениците задължително носят защитна маска за лице по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба.

Благодарим на родителите за бързата реакция и високата отговорност, която проявиха. Уважаваме всяка Ваша позиция и решение!

 

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

 1. Обучението от 06.12.2021 г. е в присъствена форма за учениците от І до ХІІ клас, чиито родители са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове и има 50% от учениците в паралелката изразили съгласие.

В дните на провеждане на тестовете учениците от 1.- 4. клас, които са в присъствена форма на обучение,  трябва да се явят в училище в 07:45 ч.

В дните на провеждане на тестовете учениците от 5.- 12. клас, които са в присъствена форма на обучение,  трябва да се явят в училище в 07:40 ч.

Тестването ще се провежда в класните стаи. Учениците задължително носят защитна маска за лице по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба.

Благодарим на родителите за бързата реакция и високата отговорност, която проявиха. Уважаваме всяка Ваша позиция и решение!

 

 1. Обучението от 03.12.2021 г. до 11.12.2021 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда, за учениците от І б клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.

 

 1. Обучението от 06.12.2021 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда чрез използването на платформата Microsoft Teаms, за всички учениците от І до ХІІ клас, чиито родители не са дали съгласие за тестване, както и при липса на 50% от учениците в паралелката изразили съгласие ( Vб, VІб, VІІІа, ІХа, Ха, и ХІІа).

Продължителността на часовете в електронна среда  е:

 • за учениците от VIII до XII клас- 40 минути

Учебен час

Начало- край

1 час    

8,00 до 8,40 часа

2 час    

8,45  до 9,25 часа

3 час   

9,40  до 10,20 часа

4 час   

10,25  до 11,05 часа

голямо междучасие

20 минути

5 час  

11,25  до 12,05 часа

6 час  

12,10  до 12,50 часа

7 час  

13,05  до 13,45 часа

 • за учениците от V до VII клас- 30 минути

Учебен час

Начало- край

1 час    

8,00 до 8,30 часа

2 час    

8,45  до 9,15 часа

3 час   

9,40  до 10,10 часа

4 час   

10,25  до 10,55 часа

голямо междучасие

30 минути

5 час  

11,25  до 11,55 часа

6 час  

12,10  до 12,40 часа

7 час  

13,05  до 13,35 часа

 • за учениците от I до IV клас е 20 минути

Учебен час

Начало- край

1 час    

8,20 до 8,40 часа

2 час    

8,55  до 9,15 часа

3 час   

9,40  до 10,00 часа

голямо междучасие

40 минути

4 час   

10,40  до 11,00 часа

5 час  

11,25 до 11,45 часа

6 час  

12,20  до 12,40 часа

7 час  

12,50  до 13,10 часа

 • За групите при ЦОУД е валиден следния график:

 

Време за осъществяване на връзка с учениците

1 и 2 час самоподготовка

14,00 – 14,40 часа

3 и 4 час занимания по интереси

15,00 -15,40 часа

5 и 6 час организиран отдих

16,00 -16,40 часа

 

Паролите на учениците и начинът на използване на платформата от предходните учебни години не са променени. Седмичното разписание не се променя.

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

Трябва да бъдем възможно най- отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите.

*******************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УЧЕНИЦИ
Обучението от 30.11.2021 г. до 06.12.2021 г. включително ще се осъществява от разстояние, в електронна среда, за всички учениците от V до ХІІ клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.
Обучението от 26.11.2021 г. до 04.12.2021 г. включително ще се осъществява от разстояние, в електронна среда, за учениците от ІІ а клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.
Присъствена форма за учениците от 1.а, 1.б, 2.б, 3.а, 3.б, 4.а,4.б, чиито родители са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове.
Паролите на учениците и начинът на използване на платформата от предходните учебни години не са променени. Седмичното разписание не се променя.
По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.
Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.
Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.
Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.
Трябва да бъдем възможно най-отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите.

*******************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението  от 23.11.2021 г. до 29.11.2021 г. включително ще се осъществява от разстояние, в електронна среда, за всички учениците от IIб, IVа, V до ХІІ клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms. Паролите на учениците и начинът на използване на платформата от предходните учебни години не са променени. Седмичното разписание не се променя.

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

Трябва да бъдем възможно най-отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите.

********************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 23.11.2021 г. се възстановява дневна присъствена форма за учениците от  следните паралелки:  1.а, 1.б, 2.а, 3.а, 3.б, 4.б  учениците, чиито родители са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове.

В дните на провеждане на тестовете учениците от 1.- 4. клас, които са в присъствена форма на обучение,  трябва да се явят в училище в 07.45 ч. Тестването ще се провежда в класните стаи. Учениците задължително носят защитна маска за лице по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба.

Благодарим на родителите за бързата реакция и високата отговорност, която проявиха. Уважаваме всяка Ваша позиция и решение!

От 23.11.2021 до 29.11.2021 г. включително за учениците от I до IV клас, чиито родители не са подали ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за тестване два пъти седмично с бърз антигенен тест с проба от слюнка за COVID-19 обучението ще се осъществява от разстояние, в електронна среда чрез платформата Microsoft Teаms.

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОГАТО СЕ ИЗСЛЕДВАТ:

 ОТ I ДО IV КЛАС Е 20 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

1 час    

8,20 до 8,40 часа

2 час    

8,55  до 9,15 часа

3 час   

9,40  до 10,00 часа

голямо междучасие

40 минути

4 час   

10,40  до 11,00 часа

5 час  

11,25 до 11,45 часа

6 час  

12,20  до 12,40 часа

7 час  

12,50  до 13,10 часа

 

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението на 22.11.2021 г.  ще се осъществява от разстояние, в електронна среда, за всички от I до ХІІ клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms. Паролите на учениците и начина на използване на платформата от предходните учебни години не са променени. Седмичното разписание не се променя.

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

Трябва да бъдем възможно най-отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите.

************************************ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението  от 16.11.2021 г. до 22.11.2021 г. включително ще се осъществява от разстояние, в електронна среда, за всички учениците от IIб, IIIа, IVа, V до ХІІ клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms. Паролите на учениците и начина на използване на платформата от предходните учебни години не са променени. Седмичното разписание не се променя.

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

Трябва да бъдем възможно най-отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите.

************************************ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 16.11.2021 г. се възстановява дневна присъствена форма за учениците от  следните паралелки:  1.а, 1.б, 2.а, 3.б, 4.б  класове, чиито родители са изразили съгласие децата им да бъдат тествани с щадящи неинвазивни тестове. За ученици, чиито родители не са представили декларация за съгласие за тестване, обучението продължава синхронно или асинхронно, в зависимост от техническите възможности на родителите и училището. 

В дните на провеждане на тестовете учениците от 1.- 4. клас, които са в присъствена форма на обучение,  трябва да се явят в училище в 07.45 ч. Тестването ще се провежда в класните стаи. Учениците задължително носят защитна маска за лице по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба.

Благодарим на родителите за бързата реакция и високата отговорност, която проявиха. Уважаваме всяка Ваша позиция и решение!

****************

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОГАТО СЕ ИЗСЛЕДВАТ:

 ОТ I ДО IV КЛАС Е 20 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

1 час    

8,20 до 8,40 часа

2 час    

8,55  до 9,15 часа

3 час   

9,40  до 10,00 часа

голямо междучасие

40 минути

4 час   

10,40  до 11,00 часа

5 час  

11,25 до 11,45 часа

6 час  

12,20  до 12,40 часа

7 час  

12,50  до 13,10 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19.

Прочетете повече в сайта на МОН.

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението  за периода 02.11.2021 – 08.11.2021 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда, само за учениците от V, VІ, VІІІ, IХ, Х и ХІ  клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms. Паролите на учениците и начина на използване на платформата от предходните учебни години не са променени.

Седмичното разписание не се променя.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII ДО XII КЛАС Е 40 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,40 часа

 

2 час     

8,45  до 9,25 часа

15 минути

3 час    

9,40  до 10,20 часа

4 час    

10,25  до 11,05 часа

 

голямо междучасие

20 минути

 

5 час   

11,25  до 12,05 часа

 

6 час   

12,10  до 12,50 часа

15 минути

7 час   

13,05  до 13,45 часа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕОТ V ДО VII КЛАС Е 30 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,30 часа

 

2 час     

8,45  до 9,15 часа

25 минути

3 час    

9,40  до 10,10 часа

4 час    

10,25  до 10,55 часа

 

голямо междучасие

30 минути

 

5 час   

11,25  до 11,55 часа

 

6 час   

12,10  до 12,40 часа

25 минути

7 час   

13,05  до 13,35 часа

 

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Учениците от І до ІV клас, VІІ  и ХІІ клас се обучават присъствено.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

Трябва да бъдем възможно най-отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите.

 

****************

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ VIII ДО XII КЛАС Е 40 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,40 часа

 

2 час     

8,45  до 9,25 часа

15 минути

3 час    

9,40  до 10,20 часа

4 час    

10,25  до 11,05 часа

 

голямо междучасие

20 минути

 

5 час   

11,25  до 12,05 часа

 

6 час   

12,10  до 12,50 часа

15 минути

7 час   

13,05  до 13,45 часа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ V ДО VII КЛАС Е 30 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,30 часа

 

2 час     

8,45  до 9,15 часа

25 минути

3 час    

9,40  до 10,10 часа

4 час    

10,25  до 10,55 часа

 

голямо междучасие

30 минути

 

5 час   

11,25  до 11,55 часа

 

6 час   

12,10  до 12,40 часа

25 минути

7 час   

13,05  до 13,35 часа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ I ДО IV КЛАС Е 20 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

9,00 до 9,20 часа

 

10 минути

2 час    

9,30  до 9,50 часа

3 час   

10,00  до 10,20 часа

голямо междучасие

30 минути

 

4 час   

10,50  до 11,10 часа

 

10 минути

5 час  

11,20 до 11,40 часа

6 час  

11,50  до 12,10 часа

7 час  

12,20  до 12,40 часа

  

За групите при ЦОУД е валиден следния график:

 

 

Време за осъществяване на връзка с учениците

1 и 2 час самоподготовка

14,00 – 14,40 часа

3 и 4 час занимания по интереси

15,00 -15,40 часа

5 и 6 час организиран отдих

16,00 -16,40 часа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОГАТО СЕ ИЗСЛЕДВАТ:

 ОТ I ДО IV КЛАС Е 20 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

1 час    

8,20 до 8,40 часа

2 час    

8,55  до 9,15 часа

3 час   

9,40  до 10,00 часа

голямо междучасие

40 минути

4 час   

10,40  до 11,00 часа

5 час  

11,25 до 11,45 часа

6 час  

12,20  до 12,40 часа

7 час  

12,50  до 13,10 часа

 

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

 

************************************

 

Учениците ни отправят апел "да се спазват всички мерки за сигурност в училище, да сме отговорни и силни". Светът се намира в един много по-различен и неприятен етап, но не трябва да допуснем тези обстоятелства да ни променят. Нека сме отговорни, търпеливи и да не губим надежда!

333

************************************

Уважаеми родители,

С цел опазване живота и здравето на учениците в Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница, на Педагогически съвет се приеха мерки и правила за работа в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година.

С пълния текст на приетите мерки и правила можете да се запознаете тук.

****************

По предписание на Министерството на здравеопазването учебната 2020/2021 година ще започне присъствено за всички ученици от системата на предучилищното и училищното образование.

Учебният процес ще се организира и провежда в съответствие с изготвени от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването и Регионална здравна инспекция- гр. Благоевград Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки   през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.

Предписаниe за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки