Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Проекти

 

Лого-Подкрепа за успех

 


 

лого- образование за утрешния ден

 


 

01 02

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Успех за теб

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“